Prawo do odstąpienia od umowy

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW

1) Procedura zwrotu produktów przysługuje osobom uprawnionym:        

a) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b) Przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego.

Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@techmiks.pl bądź też listownie na adres:

TECHMIKS Sp. z o.o.

Ujejskiego 46

85-168 Bydgoszcz

2)                  Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta oraz Przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego. mailem, dostępnym również pod adresem http://www.techmiks.pl/   lub w  innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.

3)                  Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Kupującego prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4)                  Sprzedawca potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcą dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy. 

5)                  W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6)                  Konsument oraz Przedsiębiorcą dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7)                  Konsument oraz Przedsiębiorcą dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8)                  Konsument oraz Przedsiębiorcą dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9)                  Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, zwróci Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowegowszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

a)                  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument oraz Przedsiębiorcą dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, chyba że Konsument oraz Przedsiębiorcą dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

b)                  w przypadku wybrania przez Konsumenta oraz Przedsiębiorce dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

c)                  Konsument oraz Przedsiębiorcą dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

10)              Konsument oraz Przedsiębiorcą dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta oraz Przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

11)              Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12)              Konsument oraz Przedsiębiorcą dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

13)              Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta oraz Przedsiębiorcy dokonującego zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14)              Wraz z odstąpieniem od Umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte ze Sprzedawcą lub innymi podmiotami, z którymi się on porozumiewał. Sprzedawca informuje Kupującego o wygaśnięciu umów dodatkowych niezwłocznie, po otrzymaniu oświadczenia odstąpienia od Umowy zawartej na odległość.

15)              Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

a)                  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

b)                  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c)                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)                   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)                  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)                  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)                    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)                    o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)                  zawartej na drodze aukcji publicznej;

l)                    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)                o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

 Załącznik formularz:

/uploads/regulamin/formularz.pdf

 

Miejscowość, data

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

 

TECHMIKS Sp. z o.o.

NIP 9532621115

85-168 Bydgoszcz

Ujejskiego 46

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy

 

 

 

 

Ja/My(*) ............................... ....................................................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ....................................................................................

 

Data zawarcia umowy ....................................

 

 

 

 

.....................................

Podpis(-y) konsumenta(-ów)

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.