Polityka prywatności


 Polityka prywatności SKLEPU INTERNETOWEGO  http://www.techmiks.pl/

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Nasza strona internetowa dostosowana jest do wymogów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest TECHMIKS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 46, 85-168 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000373538, NIP: 9532621115, REGON: 340849114, o kapitale zakładowym w wysokości 140.000,00 zł (dalej: TECHMIKS).

Numer telefonu do TECHMIKS: 515-065-902 w godzianach 7-15

TECHMIKS informuje, że dane osobowe klientów sklepu internetowego www.techmiks.pl przetwarzane są w celu realizacji zakupów dokonywanych przez klientów sklepu internetowego www.techmiks.pl oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TECHMIKS. Oznacza to w szczególności:

 1. a) przetwarzanie danych osobowych klientów w celu realizacji zawartej przez klienta umowy sprzedaży towarów dostępnych na stronie sklepu internetowego techmiks.pl, w szczególności dostawy towaru,
 2. b) rozpatrywanie reklamacji,
 3. c) ewentualny kontakt z klientem w przypadku, gdy istnieje istotne zagrożenie życia lub zdrowia klienta w związku z wadą towaru wykrytą przez producenta towaru.

Podstawą prawną przetwarzania przez TECHMIKS danych osobowych Uczestnika w celu wskazanym powyżej jest:

 1. a) wykonanie umowy sprzedaży towaru, której klient jest stroną - kupującym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. b) prawnie usprawiedliwiony interes administratora w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy, zapobiegania oszustwom, rozpatrzenia reklamacji (na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe klienta mogą być ujawniane przez TECHMIKS podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy wykonaniu umowy sprzedaży nabytego przez klienta towaru, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, które TECHMIKS zawiera zgodnie z właściwymi przepisami dot. ochrony danych osobowych. Dotyczy to w szczególności podmiotów świadczących usługi kurierskie lub pocztowe, przy pomocy których realizowana jest dostawa towarów lub korespondencji.

Dane osobowe klientów przetwarzane są przez okres wykonania umowy sprzedaży towaru, a także do czasu wygaśnięcia roszczeń wzajemnych, które mogłyby wyniknąć z tej umowy. Klientowi przysługuje prawo do żądania od TECHMIKS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (np. jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne), a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, przy czym jednocześnie jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i wykonania tej umowy przez TECHMIKS. Niepodanie danych uniemożliwia zawarcie umowy.

TECHMIKS nie przetwarza danych osobowych przy pomocy profilowania (tj. zautomatyzowanego podejmowania decyzji dokonywanego na podstawie danych osobowych).

W przypadku wyrażenia przez klienta dodatkowej zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, TECHMIKS może przekazywać klientom informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219), z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Dodatkowo, w sytuacji wyrażenia przez klienta dodatkowej dobrowolnej zgody na podstawie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.), TECHMIKS będzie mógł korzystać z telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

Klientowi, który wyraził zgodę lub zgody, o których mowa powyżej (a więc odpowiednio: zgody na przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgody na wykorzystywanie telefonicznych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego), przysługuje prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody (zgód) na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed chwilą jej cofnięcia.

Zakres przetwarzanych danych osobowych: (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).

 

 Polityka cookies

 

 1. Sklep internetowy http://www.techmiks.pl/  wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 5. Sklep internetowy http://www.techmiks.pl/  pliki cookies:
 1. a) stałe;
 2. b) analityczne;
 3. c) zewnętrzne.
 1. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:
 1. a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani
 2. b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia
 3. c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu
 4. d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła
 5. e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika
 6. f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika

tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. a) czas nadejścia zapytania
 2. b) czas wysłania odpowiedzi
 3. c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP
 4. d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP
 5. e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]
 6. f) informacje o przeglądarce Użytkownika
 7. g) informacje o adresie IP
 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 2. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
 3. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

 

 

Postanowienia Końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.
 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: sklep@techmiks.pl  lub poprzez numer telefonu: 52 52 22 299 lub 515 065 902.
 3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.
 5. Wszelkie materiały a w szczególności  elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w serwisie na stronie internetowej http://www.techmiks.pl/ stanowią przedmiot praw wyłącznych sklepu lub podmiotów współpracujących ze sklepem. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych i korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
 6. W przypadku naruszenia o którym mowa w pkt 5 powyżej zostaną zastosowane odpowiednie kroki prawne, adekwatne do zastosowanego naruszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Na stronie sklepu znajdują się linki odnoszące do stron partnerów biznesowych sklepu. Sklep zaleca każdorazowe zapoznanie się z wewnętrznymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi na stronach partnerów sklepu, gdyż obowiązują tam odrębne zasady i przepisy niż w sklepie.
 8. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.
 9. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.
 10. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 roku.